طلق میکا – میکا طلقی

بهترین وسیله در جهت حفاظت از شیشه های تخت و شفاف ، شیشه های عینک ها در برابر فشار آب یا دماهای بالا می باشد .

طلق همچنین در برابر فشار فیزیکی نیز استقامت دارد  و  نیز در برابر گرما مقاومت زیادی دارد و در عین حال شفافیت نوری بالایی هم دارد .

دسته: