گسکت فلنج

گسکت های غیر آزبست ساده ترین نوع واشر برای فلنج ها هستند و با برش ورق های گرافیتی ، آلی یا معدنی غیر آلی به شکل (به طور کلی با دستگاه های برش جت آب) تولید می شوند. این نوع گسکت برای فلنج ها مناسب فشار کم ، دمای پایین و لوله کشی و لوله کشی غیر بحرانی است. دو نوع گسکت غیر آزبست “صورت کامل” (FF) برای فلنج های FF و نوع “حلقه مسطح” برای فلنج های برجسته صورت (RF) است.

 

دسته: