نمد فیلتری – فیلتر نمدی

مد یک نوع پارچه است که با متراکم کردن و بوریا بافی الیاف تولید می شود. این نمد ها را می توان به صورت نرم, متوسط و البته به اندازه ی کافی سخت به شکل مواد ساخت.

فیلتر نمدی دارای ضخامت های مختلفی است که در ساخت فیلترها به کار می رود.