پنبه نسوز سرامیک فایبر

  • بعنوان فیلر (Filler) برای درز انبساط آجرهای نسوز در سطوح گرم کوره ها
  • بعنوان عایق پشت کار (Back lining) کوره های صنعتی مختلف
  • برای عایق بندی رولرهای کوره های حرارتی
  • بعنوان Sealer: تایل های مشعل (Burner tile)، بلوک های پیپ هول (دریچه دید) (Peephole Blocks) و لوله های نشان دهنده دمای (Periphery) محیط